20200424_ISPLC_2020_G3-PLC_Alliance_Keynote_Hybrid_communication